Có 1 kết quả:

hào hùng

1/1

hào hùng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hào hùng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tài sức hơn đời — Ta còn hiểu là dũng cảm, không biết sợ nguy khó.

Một số bài thơ có sử dụng