Có 1 kết quả:

dự giá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói thách, nói giá cao để người mua phải mua đắt, mình được lời nhiều.