Có 1 kết quả:

dự đãi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lười biếng ham vui.