Có 1 kết quả:

dự toán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tính trước, sắp đặt trước.