Có 1 kết quả:

dự ước

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hẹn trước với nhau, khi việc chưa xẩy ra.