Có 1 kết quả:

dự ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói trước việc xảy ra. Tiên tri. Chẳng hạn Dự ngôn giả ( nhà tiên tri ).