Có 1 kết quả:

báo kị

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Quân cưỡi ngựa mạnh như con báo. Chỉ kị binh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Toán quân cưỡi ngựa mạnh như con báo. Một tên chỉ kị binh.