Có 1 kết quả:

mạo hợp tâm li

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngoài mặt thì hợp nhau trong lòng thì chia lìa nhau.