Có 1 kết quả:

bối khê tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một tập thơ thời chữ Hán của Nguyễn Trực đời Hậu Lê. Xem tiểu truyện tác giả ở vần Trực.