Có 1 kết quả:

bối biên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chỉ kinh Phật. § Gọi tên như thế vì kinh thường viết trên lá cây bối đa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viết vào lá cây Bối đa ( ở Ấn Độ ). Chỉ kinh Phật.