Có 1 kết quả:

bối hoá

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiền bạc bằng vỏ ngao vỏ hến thời cổ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiền bạc bằng vỏ hến thời cổ.