Có 1 kết quả:

trinh nữ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người con gái còn trong trắng.

Một số bài thơ có sử dụng