Có 1 kết quả:

trinh phụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đàn bà giữ lòng trong sạch với chồng.