Có 1 kết quả:

trinh khiết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngay thẳng trong sạch.