Có 1 kết quả:

trinh liệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngay thẳng cứng cỏi.