Có 1 kết quả:

trinh tiết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự ngay hẳng trong sạch.

Một số bài thơ có sử dụng