Có 1 kết quả:

phụ lực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cậy sức mạnh.