Có 1 kết quả:

phụ đức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ăn ở xấu xa, trái với nết tốt.