Có 1 kết quả:

phụ bại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thua. Thua trận — Hư việc.