Có 1 kết quả:

phụ khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nổi giận.