Có 1 kết quả:

tài chính bộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cơ quan trung ương của chính phủ, coi việc tiền bạc của quốc gia.