Có 1 kết quả:

tài nguyên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái nguồn cung cấp tiền bạc của cải trong nước.