Có 1 kết quả:

tài hoá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiền bạc và của cải.