Có 1 kết quả:

cống nạp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dâng nộp, tiến cống.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dâng nộp.