Có 1 kết quả:

bần ư nhất tự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một chữ cũng nghèo. Chỉ sự dốt nát, không biết chữ gì.