Có 1 kết quả:

bần tiện giao

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bạn bè từ thuở nghèo hèn. ◇Dụ thế minh ngôn 喻世明言: “Bạc hãnh tặc! Nhĩ bất kí Tống Hoằng hữu ngôn: "Bần tiện chi giao bất khả vong, tao khang chi thê bất hạ đường” 薄倖賊! 你不記宋弘有言: "貧賤之交不可忘, 糟糠之妻不下堂" (Quyển thập thất, Kim Ngọc nô bổng đả bạc tình lang 金玉奴棒打薄情郎).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tình bạn bè từ thuở nghèo hèn.

Một số bài thơ có sử dụng