Có 1 kết quả:

hoá phẩm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phẩm vật để bán. ☆Tương tự: “hóa vật” 貨物, “vật phẩm” 物品.