Có 1 kết quả:

hoá bố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loại tiền tệ thời cổ.