Có 1 kết quả:

hoá tệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung tiền bạc.