Có 1 kết quả:

hoá phạt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trị tội bằng cách bắt nạp tiền. Tức phạt tiền.