Có 1 kết quả:

quán ngư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cá xâu thành xâu — Chỉ thứ tự trước sau như xâu cá.

Một số bài thơ có sử dụng