Có 1 kết quả:

trách ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời bắt lỗi.