Có 1 kết quả:

quý hồ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đáng quý ở chỗ. Ca dao có câu: » Mồ cha có đứa sợ đòn, Quý hồ kiếm d0ược chồng dòn thì thôi «.