Có 1 kết quả:

quý địa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quê quán của ngài ( lời tôn xưng ).