Có 1 kết quả:

quý quan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ông quan cao sang — Tiếng gọi ông quan với ý tôn xưng.

Một số bài thơ có sử dụng