Có 1 kết quả:

quý cán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc làm của ngài ( tiếng tôn xưng ).