Có 1 kết quả:

quý đệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Em trai của ngài ( lời tôn xưng ).