Có 1 kết quả:

quý đức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cao sang và có nết lớn.