Có 1 kết quả:

quý tướng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng dấp cử chỉ bên ngoài cho biết cuộc đời sang cả của một người.