Có 1 kết quả:

quý chức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng gọi ông quan, hoặc người kia làm việc chánh phủ, với ý tôn xưng.