Có 1 kết quả:

quý hoá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vật có giá trị — Ta còn hiểu là đáng yêu thích, đáng xem làm trọng.