Có 1 kết quả:

quý trọng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cho là cao cả đáng kính.

Một số bài thơ có sử dụng