Có 1 kết quả:

quý hiển

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cao sang vẻ vang, chỉ người đậu đạt, có chức vị cao.

Một số bài thơ có sử dụng