Có 1 kết quả:

biếm đê

1/1

biếm đê

phồn thể

Từ điển phổ thông

hạ thấp, dìm xuống