Có 1 kết quả:

biếm nghĩa

1/1

biếm nghĩa

phồn thể

Từ điển phổ thông

nghĩa xấu