Có 1 kết quả:

mãi danh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mua tiếng tăm, ý nói tạo tiếng tăm bằng tiền bạc hoặc những cách bất chính.

Một số bài thơ có sử dụng