Có 1 kết quả:

thải chủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người cho vay nợ. Chủ nợ.