Có 1 kết quả:

phí lực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tốn sức, uổng sức.

Một số bài thơ có sử dụng