Có 1 kết quả:

phí thần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Để tâm trí vào việc gì.