Có 1 kết quả:

di tặng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cho, biếu.